หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Cebu Blue Ocean Academy (CBOA), Cebu

ESL COURSES

สถาบัน Cebu Blue Ocean Academy มีหลักสูตร ESL อยู่ทั้งหมด 4 หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ได้แก่

  • General ESL สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะหลัก 4 ทักษะคือการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมไปถึงการสื่อสารอย่างมั่นใจอีกด้วย โดยจะเรียน 7 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น คาบเรียนเดี่ยว (1:1) 5 ชั่วโมง คาบเรียนกลุ่ม (4:1) 2 ชั่วโมงและผู้เรียนสามารถเลือกคาบเรียนเพิ่มเติมได้มากสุดอีก 3 ชั่วโมง
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
  • Intensive ESL สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นทักษะพื้นฐานให้มากขึ้น โดยจะเรียนเป็นคาบเรียนเดี่ยว (1:1) ทั้งหมด 7 ชั่วโมง และผู้เรียนสามารถเลือกคาบเรียนเพิ่มเติมได้มากสุดอีก 3 ชั่วโมง
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
  • Premium ESL สำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกฝนมากขึ้นโดยเน้นไปที่ทักษะการพูด จะเรียนเป็นคาบเรียนเดี่ยวทั้งหมด (1:1) 9 ชั่วโมง และผู้เรียนสามารถเลือกคาบเรียนเพิ่มเติมได้มากสุดอีก 3 ชั่วโมง
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
  • Light ESL สำหรับผู้เรียนทีไม่ต้องการคาบเรียนมากเกินไปเพื่อที่จะได้มีเวลาทบทวนบทเรียนมากขึ้น โดยเน้นทักษะที่ผู้เรียนไม่ถนัด จะเรียนคาบเรียนเดี่ยว (1:1) 4 ชั่วโมง และผู้เรียนสามารถเลือกคาบเรียนเพิ่มเติมได้มากสุดอีก 2 ชั่วโมง
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษได้มากขึ้น

ระยะเวลาในการเรียน

  • ขั้นต่ำ 2 สัปดาห์สำหับ

ข้อกำหนด

  • อายุมากกว่า 17 ปี

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *