General Aptitude Test (GAT) English Course

Keystone’s General Aptitude Test (GAT) Course

gat-1.png

          สัดส่วนของคะแนน General Aptitude Test (GAT) นับว่ามีความสำคัญอย่างมากในระบบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของไทย ทั้งนี้ คะแนนจากข้อสอบส่วนที่ 2 ของ GAT ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของคะแนนรวมนั้น เป็นการวัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือที่เรียกกันว่า GAT ภาษาอังกฤษ 


          ด้วยเหตุนี้ สถาบันภาษา Keystone ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้จัดทำหลักสูตร GAT ภาษาอังกฤษขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนไทยโดยเฉพาะ ด้วยคาบเรียนภาษาแบบเข้มข้นมากกว่า 120 คาบ และสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่การเตรียมตัวและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้แก่ ไวยากรณ์ คำศัพท์ การอ่าน และการเขียน ร่วมกับการทดลองทำข้อสอบเสมือนจริง การเฉลยคำตอบ พร้อมทั้งแนะแนวทางการทำข้อสอบและเทคนิคต่างๆ ด้วย ข้อสอบ GAT วัดความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ Speaking, Vocabulary, Structure and Writing และ Reading and Comprehension 


          ซึ่งหลักสูตรของสถาบันภาษา Keystone จะช่วยเตรียมความพร้อมการสอบให้นักเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้

 • หลักไวยากรณ์ที่สำคัญและคำศัพท์ที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้
 • เทคนิคการอ่าน เพื่อให้นักเรียนสามารถบริหารเวลาในการทำข้อสอบได้ครบถ้วน และมีเวลาเพื่อตรวจทานคำตอบ
 • เทคนิคการตรวจสอบบริบท เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจหรือเดาความหมายของคำต่างๆ ได้ แม้จะไม่เคยเห็นคำนั้นมาก่อนก็ตาม

องค์ประกอบของหลักสูตร:

 • คาบเรียนในวันจันทร์ – ศุกร์ และทดลองสอบเสมือนจริงในวันเสาร์
 • ชั้นเรียนเข้มข้นกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคาบละ 45 นาที
 • คาบเรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว) วันละ 4 คาบ
 • คาบเรียนกลุ่ม (นักเรียน 4 – 8 คน) วันละ 3 คาบในภาคบ่าย
 • ฝึกทำแบบฝึกหัดจากข้อสอบจริงทุกวัน ทดลองสอบเสมือนจริงในทุกวันเสาร์ และทดลองทำข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบในวันศุกร์สุดท้ายของหลักสูตร
 • เคล็ดและกลยุทธ์การทำข้อสอบ หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ โครงสร้างภาษา และการเขียน
 • หนังสือคู่มือ/เกณฑ์การวัดผล GAT และตัวอย่างข้อสอบ
 • ติวเข้มและรับคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนรายสัปดาห์/รายเดือน

จำนวนคาบเรียน

 • 35 คาบต่อสัปดาห์ และทดลองสอบเสมือนจริงทุกวันเสาร์

ระยะเวลาของหลักสูตร

 • 3 – 12 สัปดาห์

ระดับภาษาแรกเข้า

 • BEGINNER TO INTERMEDIATE

รายละเอียดของวิชาเรียน

g1

ตัวอย่างตารางและวิชาเรียน

g2

โดยความพิเศษของหลักสูตรนี้

          จะมีการให้นักเรียนฝึกทำ Wrong Answer Note ซึ่งมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้ทบทวนแนวข้อสอบ และรู้จักระบุปัญหา ทำให้สามารถป้องกันการตอบคำถามผิดในข้อสอบรูปแบบเดิมได้

           นอกจากนี้ยังมีการทำ Final Assessment Report ซึ่งเป็นความคิดเห็นตามจริงจากอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงผลคะแนนจากการทดลองสอบของนักเรียนด้วย เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงหัวข้อที่ควรทบทวนเป็นพิเศษ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่แล้ว ยังถือเป็นแนวทางให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ GAT ภาษาอังกฤษทั้งในขณะที่ยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์และเมื่อนักเรียนเดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้วอีกด้วย