Category: TOEIC

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Pines International Academy (PIA), Baguio

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Pines International Academy (PIA), Baguio

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน Pines International Academy (PIA) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือนักเรียนให้ได้คะแนน TOEIC ที่สูง เพื่อใช้สำหรับการทำงาน โดยการทดสอบ TOEIC เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ที่จะใช้วัดทักษะภาษาอังกฤษของการทำงานในทุกๆ วันของผู้คน ในสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน CIP ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการวิธีการทำข้อสอบ TOEIC ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงขึ้น, ผู้ที่ต้องการทำงานในแวดวงการโรงแรม สถานพยาบาล ภัตตาคาร การประชุมนานาชาติ ศูนย์การจัดนิทรรศการ และงานเกี่ยวกับกีฬาที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก, ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งด้านการจัดการ การขาย และช่างเทคนิค ในธุรกิจระหว่างประเทศ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการทำงาน หรือผู้ที่เพิ่งเข้าสู่วัยทำงาน
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

หลักสูตร TOEIC ของ Keystone Academy เป็นหลักสูตรเตรียมสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการสำหรับการจ้างงานหรือนักเรียนที่ต้องการได้คะแนนที่ดีในระยะสั้น เน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ไวยากรณ์, คำศัพท์, VISTABULARY, การฟัง, การเขียน และการพูดโดยอิงตามข้อสอบ TOEIC โดยแบ่งออกได้เป็น 2 หลักสูตรคือ TOEIC Starter และ TOEIC Master
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Course @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

หลักสูตร TOEIC Course @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

หลักสูตร TOEIC ของ QQ English มีความมุ่งเน้นหลักคือการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและกลยุทธ์ที่จะตอบคำถาม และช่วยให้นักเรียนสามารถใช้เทคนิคในการทดสอบด้วยความมั่นใจ
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร TOEIC โดยสถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ TOEIC Preparatory และ TOEIC General & Intensive
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Idea Cebu, Cebu

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Idea Cebu, Cebu

หลักสูตร TOEIC ของ Idea Cebu แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ TOEIC Intensive และ TOEIC Guarantee เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC ซึ่งเป็นการทดสอบที่จะบ่งบอกว่าผู้ทดสอบมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นในแวดวงการทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหน โดยการทดสอบจะมีทั้งคำถามที่วัดทั้งษะด้านการอ่านและการฟัง ซึ่งหลักสูตร TOEIC ของ Idea Academia นอกจากจะมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถทำคะแนนได้สูงขึ้นแล้ว ยังมุ่งพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ อย่างครอบคลุมอีกด้วย
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Idea Academia, Cebu

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Idea Academia, Cebu

หลักสูตร TOEIC ของ Idea Academia เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสอบ TOEIC ซึ่งเป็นการทดสอบที่จะบ่งบอกว่าผู้ทดสอบมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นในแวดวงการทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหน โดยการทดสอบจะมีทั้งคำถามที่วัดทั้งษะด้านการอ่านและการฟัง ซึ่งหลักสูตร TOEIC ของ Idea Academia นอกจากจะมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถทำคะแนนได้สูงขึ้นแล้ว ยังมุ่งพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ อย่างครอบคลุมอีกด้วย
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Course @ สถาบัน API BECI International Academy, Baguio

หลักสูตร TOEIC Course @ สถาบัน API BECI International Academy, Baguio

หลักสูตร TOEIC & TOEIC Guarantee ของ BECI ดูแลโดยคุณครูที่ได้คะแนน TOEIC Official Test ดีเยี่ยม หลักสูตรนี้รับรองว่าคะแนนของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นกว่าคะแนนที่เคยสอบได้ครั้งก่อนหรือคะแนนที่สอบเข้า อาจายร์ผู้สอนได้เตรียมคำถามแบบต่างๆ กลยุทธในการทำข้อสอบ และการเตรียมตัวทั่วไปสำหรับการสอบ TOEIC ในหลักสูตรนี้คุณจะได้ทำการทดสอบทดลองในทุกๆสัปดาห์ ฝึกทดสอบจริงและคำศัพท์เพื่อเพิ่มทักษะ
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน SMEAG, Cebu

หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน SMEAG, Cebu

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน SMEAG จะเรียนที่ Capital Campus โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Pre-TOEIC (สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น, ไม่จำกัดคะแนนแรกเข้า) และ TOEIC & TOEIC Guarantee
(ซึ่งหลักสูตร TOEIC Guarantee จะรับรองผลคะแนนก็ต่อเมื่อนักเรียนสมัครเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หากเรียนระยะเวลาน้อยกว่านี้จะไม่รับรองผลคะแนนแต่ใช้หลักสูตรเดียวกัน และมีกำหนดคะแนนแรกเข้า)

หลักสูตร TOEIC Course @ สถาบัน EV Academy, Cebu

หลักสูตร TOEIC Course @ สถาบัน EV Academy, Cebu

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน EV Academy เป็นหลักสูตรเพื่อการสอบ TOEIC ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและสถาบันการศึกษา โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อนักเรียนที่ต้องการพัฒนาคะแนนสอบในช่วงเวลาสั้นๆ และเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัวสอบผ่านการฝึกอบรมแบบเข้มข้น ทั้งนี้ จะมีการจำลองสอบ (Mock Test) ทุกสัปดาห์ด้วย
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)