English Courses

หลักสูตรภาษาอังกฤษในสถาบันภาษาที่ฟิลิปปินส์

หลักสูตร

มีหลักสูตรหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน เนื้อหาเข้มข้น และได้มาตรฐาน เช่น

– ESL : เป็นการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

– ESP : เป็นการเรียนภาษาเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน เช่น Business ภาษาเพื่อธุรกิจ, Tesol สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็น ครูสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น

– Test : การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC/TOEFL/IELTS โดยมีทั้งแบบเตรียมสอบและแบบรองรับผลคะแนน

 

การเรียนการสอน

– คาบเรียน : มีการเรียนการสอนทั้งคาบเดี่ยวและคาบกลุ่ม คาบละประมาณ 50 นาที (เรียนคาบเดี่ยววันละ 3 – 9 คาบ และคาบกลุ่มวันละ 1 – 5 คาบ ขึ้นกับหลักสูตรที่เรียน) โดยเรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์ และหยุดในวันเสาร์ – อาทิตย์

– ครูผู้สอน : โดยทั่วไปสถาบันส่วนใหญ่จะสอนโดยครูชาวฟิลิปปินส์ แต่บางสถาบันก็มีครูเจ้าของภาษา (Native teacher) ด้วย เช่น สถาบัน CIP เมืองคล้าก เป็นต้น โดยผ่านการคัดเลือก ที่เข้มข้นมากมายหลายขั้นตอน มีสำเนียงดี