ClassLive – Online English (By IDEA Education)

ดำเนินการโดย

 • สถาบันในเครือ IDEA EDUCATION เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

IDEA Education เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำมี 2 สถาบันในเครือ ตั้งอยู่ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับสากลสำหรับนักเรียนจากทั่วโลก นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงด้วยอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ คุณภาพสูง และมีประสบการณ์ นอกจากนี้ สถาบันยังได้รับการรับรองโดย Cambridge Assessment English เพื่อเปิดสอนหลักสูตร CELTA ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมครูชั้นนำของโลกอีกด้วย

เกี่ยวกับ ClassLive

ClassLive เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศและการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษทางออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของโรงเรียนออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “เรียนต่อต่างประเทศได้ที่บ้านของคุณ” ที่ไม่ได้นำเสนอเฉพาะหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ แต่ยังนำเสนอทักษะการเรียนรู้ระดับสากลที่คุณจะได้รับก็ต่อเมื่อได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศอีกด้วย

ClassLive ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2 หลักสูตรหลักๆ ได้แก่ หลักสูตร CL Comprehensive ที่ครอบคลุมเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษ และหลักสูตร Accelerator ที่จะพัฒนาจุดด้อยและส่งเสริมภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น โดยนำเอาประสบการณ์การเรียนภาษาในต่างประเทศแบบเสมือนจริงมารวมกับการเรียนออนไลน์เข้าด้วยกัน

วัน-เวลาทำการ

 • วันจันทร์ – อาทิตย์ (เว้นวันหยุดราชการของฟิลิปปินส์)
 • เวลา 07.00 – 21.30 น. (เวลาไทย)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • อายุของผู้สมัคร: 8 ปีขึ้นไป
 • สมัครเรียนได้ตั้งแต่: 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48 และ 60 สัปดาห์ (ขึ้นกับหลักสูตร)
 • ครูผู้สอน: Filipino
 • ระยะเวลาต่อคาบเรียน: คาบเรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว) คาบละ 25 นาที, คาบเรียนกลุ่มเล็ก (4-8 คน) คาบละ 45 นาที, คาบเรียนพิเศษ (ประมาณ 16 คน) คาบละ 45 นาที
 • มีการทดสอบวัดระดับก่อนเรียน
 • มีประกาศนียบัตร: สำหรับผู้สมัครเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

จุดเด่นของ ClassLive

 • ครูผู้สอนเป็นครูของสถาบันภาษาในเครือ IDEA Education เมืองเซบู นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่ามาตรฐานการสอนของครูหลักสูตรออนไลน์จะเทียบเท่ากับการสอนแบบออฟไลน์ในสถาบันภาษา
 • มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายตามความสนใจ
 • มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกเรียนได้ตามวันเวลาที่สะดวก ด้วยการใช้ตั๋วเรียนในการจองผ่านระบบด้วยตัวเอง
 • มีรูปแบบการเรียนที่หลากหลายตามความต้องการ ทั้งแบบคาบเดี่ยว+คาบกลุ่ม / คาบเดี่ยวเท่านั้น / คาบกลุ่มเท่านั้น

รายละเอียดของหลักสูตร

>> CL Comprehensive

หลักสูตรนี้เป็นหลักสำคัญของโปรแกรมการเรียนรู้ของ ClassLive ซึ่งประกอบไปด้วย: คาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ/สัปดาห์ + คาบเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ/สัปดาห์ + คาบเรียนพิเศษ 1 คาบ/สัปดาห์ สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48 และ 60 สัปดาห์ โดยผู้เรียนสามารถเลือก 3 หลักสูตรตามความสนใจ ได้แก่

 • CL ESL Comprehensive: เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับและทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษจนถึงผู้เรียนระดับสูง และผู้เรียนอายุน้อยจนถึงผู้ใหญ่ ที่มุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป โดยในคาบเรียนเดี่ยวผู้เรียนจะเรียนการพูด และทักษะภาษาอังกฤษโดยรวม เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงคำศัพท์ และทักษะการฟังตามจังหวะการเรียนรู้ของตนเอง ส่วนคาบเรียนกลุ่ม ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบเรียนเดี่ยวผ่านกิจกรรมแบบโต้ตอบที่หลากหลาย **แนะนำสำหรับ** ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านบทเรียนแบบตัวต่อตัว, ผู้ที่วางแผนที่จะเรียนต่อหรือทำงานในต่างประเทศ
 • CL TOEIC Comprehensive: เป็นหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC สำหรับผู้ที่ต้องการพิสูจน์ความรู้ภาษาอังกฤษในการหางาน หรือการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยในคาบเรียนเดี่ยว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางการสอบและฝึกฝนการทำข้อสอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามระดับคะแนนและทักษะของพวกเขา ในคาบเรียนกลุ่ม ผู้เรียนจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดและทบทวนซ้ำๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบจริง **แนะนำสำหรับ** ผู้ที่ต้องการใช้คะแนนสอบ TOEIC เพื่อยื่นประกอบการเข้ามหาวิทยาลัย, ผู้ที่ต้องการพิสูจน์ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการหางาน
 • CL IELTS Comprehensive: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ซึ่งเป็นแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย, การจ้างงานทั่วไป และสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการ Working Holiday โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางของการทดสอบในส่วนต่างๆ / ทักษะและการฝึกฝนตามระดับภาษาของตนในคาบเรียนเดี่ยว ส่วนในคาบเรียนกลุ่มก็จะแบบฝึกหัดและคำอธิบายต่างๆ พร้อมแบบสอบถาม มีการระดมความคิดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแนวคิดในตอบคำถามของผู้เรียนด้วย **แนะนำสำหรับ** ผู้ที่ต้องการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ, ผู้ที่ต้องการทำงานในต่างประเทศหรือเข้าร่วมโครงการ Working Holiday

*Note* คาบเรียนพิเศษ: เป็นคาบเรียนเสริมที่จัดให้ฟรี โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความต้องการเพิ่มเติมจากหลักสูตร CL Comprehensive ซึ่งการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม จะไม่ส่งผลกระทบต่อการออกประกาศนียบัตรและผลการเรียน

>> Semi CL Comprehensive

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวกับ CL Comprehensive แต่ไม่มีบทเรียนแบบตัวต่อตัว ประกอบไปด้วย: คาบเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ/สัปดาห์ + คาบเรียนพิเศษ 1 คาบ/สัปดาห์ สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48 และ 60 สัปดาห์ โดยผู้เรียนสามารถเลือก 3 หลักสูตรตามความสนใจ ได้แก่

 • Semi CL ESL Comprehensive
 • Semi CL TOEIC Comprehensive
 • Semi CL IELTS Comprehensive

*Note* คาบเรียนพิเศษ: เป็นคาบเรียนเสริมที่จัดให้ฟรี โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความต้องการเพิ่มเติมจากหลักสูตร Semi CL Comprehensive ซึ่งการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม จะไม่ส่งผลกระทบต่อการออกประกาศนียบัตรและผลการเรียน

>> CL Comprehensive For Junior

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่อายุน้อย (แนะนำสำหรับนักเรียนอายุ 8-15 ปี) ประกอบด้วยคาบเรียนเดี่ยวกับครูต่างชาติเท่านั้น นักเรียนไม่เพียง แต่จะได้ทำความคุ้นเคยกับความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน แต่จะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ **แนะนำสำหรับ** ผู้ที่ต้องการทำความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ, ต้องการฝึกการตอบสนองต่อภาษาอังกฤษตามธรรมชาติ และการคิดกับครูต่างชาติ

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย: คาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ/สัปดาห์ สามารถลงเรียนได้เริ่มต้นที่ 4, 8, 12, และ 24 สัปดาห์

**Note** กรณีนักเรียนผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนเฉพาะคาบเดี่ยวเท่านั้น ก็สามารถสมัครหลักสูตรนี้ได้เช่นกัน โดยบทเรียนจะขึ้นกับระดับภาษาของผู้เรียน

>> Accelerator (เร่งความเร็ว)

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบกลุ่ม หลักสูตรนี้ทำหน้าที่เป็นหลักสูตรเสริมสำหรับหลักสูตรภาษา CL Comprehensive ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในการเรียนรู้ โดยได้รับการปรับปรุงเพื่อกำจัดจุดอ่อนของทักษะภาษาอังกฤษในแต่ละจุด เหมาะอย่างยิ่งที่จะเรียนร่วมกับหลักสูตร CL Comprehensive เพื่อเร่งการบรรลุเป้าหมายของผู้เรียนได้เร็วยิ่งขึ้น คาบเรียนทั้งหมดเป็นคาบเรียนแบบกลุ่มที่มีนักเรียนจำนวนไม่มาก (ประมาณ 4-8 คน)

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย: คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ/สัปดาห์ สามารถลงเรียนได้เริ่มต้นที่ 4, 8, 12, 24, 36 และ 48 สัปดาห์ โดยผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรตามความสนใจ ได้แก่

 • AC Grammar for Communication (ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร)
 • Survival English (ภาษาอังกฤษเพื่อการเอาตัวรอด)
 • Conversation Accelerator (เร่งการสนทนา)
 • Active Listening (พัฒนาการฟัง)
 • Pronunciation Accelerator (การออกเสียงที่ถูกต้อง)
 • Presentation (การนำเสนอ)
 • AC Advanced Vocabulary Enhancement (เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ขั้นสูง)
 • Communication Arts (เรียนรู้วิธีการสื่อสาร)
 • AC Advanced Reading (การอ่านขั้นสูง)
 • Impromptu Speaking (การตอบสนองอย่างรวดเร็ว)
 • TOEIC Reading
 • TOEIC Listening
 • IELTS Reading
 • IELTS Listening
 • IELTS Speaking
 • IELTS Writing

>> Global Skill (ทักษะสากล)

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, ความคิดสร้างสรรค์, การทำงานร่วมกัน, การรู้เทคโนโลยี และการเป็นผู้นำสื่อและพัฒนาความคิดระดับโลกเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั่วโลก ประกอบไปด้วย: คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ/สัปดาห์ โดยผู้เรียนสามารถเลือก 2 หลักสูตรตามความสนใจ ได้แก่

 • Problem Based Learning (PBL) – การเรียนรู้ด้วยปัญหา: เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและค้นหาแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริง โดยหลักสูตรนี้จะให้คำถามสำคัญที่นักเรียนจำเป็นต้องตรวจสอบรวมถึงโอกาสในการโต้ตอบผ่านการสื่อสารออนไลน์กับผู้คนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหา เป็นโปรแกรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาประกอบการเรียน โดยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ การสังเกต, การสะท้อนปัญหา, การวิจัย และการนำเสนอ **แนะนำสำหรับ** ผู้ที่มีความสนใจในโครงการอาสาสมัครต่างประเทศ, ผู้ที่กำลังคิดที่จะศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์, ผู้ที่วางแผนจะไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อหรือทำงาน โดยสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 8 และ 12 สัปดาห์
 • International Communication – การสื่อสารระหว่างประเทศ: เป็นหลักสูตรแลกเปลี่ยนตามการสนทนากับนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนใน ClassLive ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนในการแบ่งปันความคิดเห็นและความคิดต่อประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย **แนะนำสำหรับ** ผู้ที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ และต้องการให้เพื่อนเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกัน, ผู้ที่ต้องการสัมผัสกับการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วโลก, ผู้ที่มีแผนที่จะเดินทางรอบโลก โดยสามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4, 8, 12, 24 และ 36 สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายและส่วนลด (หน่วยเป็น USD; $)

*กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามโปรโมชั่นและคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรและระยะเวลาที่ต้องการอีกครั้งนะคะ*

พิเศษ* โปรโมชั่นเพิ่มเติม ดังนี้

 • ฟรีค่าสมัคร สำหรับผู้สมัครครั้งแรก มูลค่า  30$ (สมัครภายในปี 2020)
 • เพิ่มคาบเรียน International Communication จากหลักสูตร  Global Skill (คาบกลุ่ม) สัปดาห์ละ 1 คาบ ให้ฟรี ไม่ว่าจะลงหลักสูตรอะไรก็ตาม

โปรแกรมที่ใช้เรียน

Webex Meetings :

 • เป็นโปรแกรมที่ให้บริการด้านการสื่อสาร/ประชุมทางวีดิโอในระดับ HD แบบ Face-to-Face ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในองค์กรต่างๆ นำเสนอการสื่อสารผ่านทางเสียง, วีดิโอ และการแชร์ข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ด้วยความปลอดภัยระดับสูงจาก Cisco Webex Cloud
 • มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ด้วยตัวเลือกการประชุมงานด้วยเสียงเพียงอย่างเดียวก็ได้
 • สามารถทำการแชร์หน้าจอของผู้ร่วมประชุมได้อย่างง่ายดาย
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ที่: https://www.webex.com/downloads.html
 • รองรับระบบปฏิบัติการณ์ทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ Windows, IOS และ Android