Tag: cebu

[NEW] Summer Camp In Cebu 2020 @ SMEAG (Sparta Campus)

[NEW] Summer Camp In Cebu 2020 @ SMEAG (Sparta Campus)

Engclues.com ร่วมกับ SMEAG ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ขอเชิญน้องๆ อายุ 9 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่สถาบัน SMEAG Global Education Inc. (Sparta Campus) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ^_^

รายละเอียดของโครงการ
📌 วันที่ : ตั้งแต่ 29 มีนาคม – 25 เมษายน 2563 (รวม 4 สัปดาห์)
📌 ระยะเวลา : 28 วัน
📌 ราคา : 73,000 บาท (รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับและประกันเดินทางแล้ว นักเรียนไม่ต้องดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินเองค่ะ)

(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

[NEW] Summer Camp In Cebu 2020 @ Idea Cebu

[NEW] Summer Camp In Cebu 2020 @ Idea Cebu

Engclues.com ร่วมกับ IDEA Education Summer Camp ขอเชิญน้องๆ อายุ 10 – 18 ปี เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่สถาบัน IDEA CEBU เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ^_^

รายละเอียดของโครงการ
📌 วันที่ : ตั้งแต่ 4 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 (รวม 4 สัปดาห์)
📌 ระยะเวลา : 28 วัน
📌 ราคา : 72,000 บาท


(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร RAPID PROGRESS 30/60 @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร RAPID PROGRESS 30/60 @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร Rapid Progress 30 และ Rapid Progress 60 โดย สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาน้อย และต้องการพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระยะเวลาสั้น
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร IELTS Course @ สถาบัน E&G International Language Center, Davao

หลักสูตร IELTS Course @ สถาบัน E&G International Language Center, Davao

หลักสูตร IELTS โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนรวมไปถึงความสามารถภาษาอังกฤษ มีวิชาให้เลือกทั้งหมด 9 วิชา
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

หลักสูตร ESL ของสถาบัน QQEnglish แบ่งออกได้เป็น 4 plans ดังต่อไปนี้

(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน API BECI International Language Academy, Baguio

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน API BECI International Language Academy, Baguio

หลักสูตร ESL ของสถาบัน API BECI แบ่งออกเป็น 2 ประเภท แบ่งตามลักษณะความเข้มงวดของกฎระเบียบการเรียนการสอน ได้แก่หลักสูตรแบบ Sparta (นักเรียนไม่สามารถออกนอกสถาบันในวันจันทร์-พฤหัสบดี) และหลักสูตรแบบ Semi-Sparta (นักเรียนสามารถออกนอกสถาบันได้หลังเลิกเรียนทุกวัน)
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน EV Academy, Cebu

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน EV Academy, Cebu

หลักสูตร ESL ของสถาบัน EV Academy เน้นการให้คำแนะนำในการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง โดยชั้นเรียนจะครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งการพูด,การฟัง,การอ่าน และการเขียน ผ่านการสื่อสาร นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูที่มีประสบการณ์ทางการสอน ซึ่งเน้นความคล่องแคล่วและความถูกต้องในชั้นเรียน
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Idea Academia, Cebu

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Idea Academia, Cebu

หลักสูตร ESL ของสถาบัน Idea Academia เรียกว่า “General ESL” มีหลายหลักสูตรแตกต่างกันที่ความเข้มข้นของจำนวนคาบและวิชาเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน ถูกต้อง และมั่นใจ โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทักษะที่จำเป็นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Idea Cebu, Cebu

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Idea Cebu, Cebu

หลักสูตร ESL ของสถาบัน Idea Cebu เรียกว่า “Power Speaking” เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงที่ต้องการพัฒนาและฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการพูดเป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งความลื่นไหล ความชัดเจน ความถูกต้อง และสำเนียงการพูด ทั้งนี้ ผู้เรียนก็จะยังได้พัฒนาทักษะด้านอื่นๆ อาทิ ไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียนด้วยเช่นกัน
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร ESL แบบใหม่ของสถาบัน CIP (เริ่มตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป) 

เป็นหลักสูตรที่มีการจัดกลุ่มตามระดับของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง ซึ่งกระบวนการการเรียนการสอนจะครอบคลุมทักษะทั้งการพูด, การออกเสียง, คำศัพท์, การอ่าน, การฟัง, การเขียน และการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ขึ้นอยู่กับจำนวนของคาบเรียนแบบตัวต่อตัว ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยคาบเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ทั้งคาบเดี่ยวและกลุ่มได้ตามต้องการ และสามารถเลือกเรียน Optional Classes (คาบกลุ่มเลือก) ได้อีก 2 คาบต่อวันในวันจันทร์-พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ด้วย


(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)