หลักสูตร TOEFL Courses @ สถาบัน SMEAG, Cebu

Pre-TOEFL / TOEFL & TOEFL Guarantee

หลักสูตร TOEFL ของสถาบัน SMEAG จะเรียนที่ Capital Campus โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Pre-TOEFL (สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น, ไม่จำกัดคะแนนแรกเข้า) และ TOEFL & TOEFL Guarantee
(ซึ่งหลักสูตร TOEFL Guarantee จะรับรองผลคะแนนก็ต่อเมื่อนักเรียนสมัครเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หากเรียนระยะเวลาน้อยกว่านี้จะไม่รับรองผลคะแนนแต่ใช้หลักสูตรเดียวกัน และมีกำหนดคะแนนแรกเข้า)  

 • Pre-TOEFL : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยวตัวต่อตัว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และ Sparta Class เช้า-เย็น
 • TOEFL & TOEFL Guarantee : ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ และ Sparta Class เช้า-เย็น
  สำหรับ TOEFL Guarantee เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ รับรองผลคะแนนที่ 60, 80, 90 และ 100
  – รับรองผลที่คะแนน 60 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 40 / IELTS 3.5 / TOEIC 490 หรือ SMEAG 2L
  – รับรองผลที่คะแนน 80 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 60 / IELTS 5.0 / TOEIC 680 หรือ SMEAG 3L
  – รับรองผลที่คะแนน 90 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 80 / IELTS 6.0 / TOEIC 800 หรือ SMEAG 3H
  – รับรองผลที่คะแนน 100 จะต้องสอบวัดระดับได้คะแนนแรกเข้า TOEFL 90 ขึ้นไป
  ผู้เรียนหลักสูตรรับรองคะแนนจะต้องเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์ โดยสอบถามวันเริ่มต้นหลักสูตรในเดือนที่ท่านต้องการเดินทางจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
  นอกจากนี้จะได้รับฟรีค่าสมัครสอบ และถ้าผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจะสามารถรับสิทธิ์เรียนฟรีต่อด้วย แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าหนังสือ ค่าน้ำ-ไฟ ค่าต่อวีซ่า ฯลฯ นักเรียนต้องชำระตามปกติ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *