หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน SMEAG, Cebu

ESL COURSES

หลักสูตร ESL ของ SMEAG เป็นหลักสูตรที่มีรากฐานมาจากการสอบ Cambridge ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แท้จริง ประกอบไปด้วยบทเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง ดังนั้น เราจึงสามารถวัดระดับภาษาของผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ โดยหลักสูตร ESL ของ SMEAG จะมีคาบเรียนสูงสุดมากถึง 625 นาทีต่อวัน เพื่อพัฒนาทักษะทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านคาบเรียนตัวต่อตัว และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการเรียนอย่างสูงที่สุดในระยะเวลาอันสั้น โดยแบ่งออกได้เป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

  • ESL By Cambridge: ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบเลือก 4 คาบ และ Sparta Class เช้า(1 คาบ) / เย็น(2 คาบ)
  • ESL-2 Power Speaking: ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 6 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบเลือก 4 คาบ และ Sparta Class เช้าอีก 1 คาบต่อวัน ไม่มี Sparta Class ตอนเย็น (คือเปลี่ยนจาก Sparta ตอนเย็นมาเป็นคาบเดี่ยวที่เพิ่มขึ้นมาอีก 2 คาบนั่นเอง)

*Sparta Campus บังคับเรียน Sparta Class ตลอดหลักสูตร
*Classic และ Capital Campus บังคับเรียน Sparta Classes เช้า/เย็น เฉพาะ 4 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นเข้าเรียนหรือไม่เข้าก็ได้
**ไม่บังคับเรียนคาบเลือก (Optional Class) จะเข้าเรียนหรือไม่เข้าก็ได้

รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
  • Speaking Master: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียน คาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, Special Classes 2 คาบ, Optional Classes 2 คาบ และ Sparta Class เช้า(1 คาบ) / เย็น(2 คาบ) [เรียนที่ Capital Campus]

* คาบ Special Classes และ Sparta Classes จะบังคับเรียนเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นจะเข้าเรียนหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ
** คาบ Optional Classes เป็นคาบเลือก ไม่บังคับ จะเข้าเรียนหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ
*** สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียน 8 สัปดาห์ขึ้นไป หากเข้าเรียนคาบ Toastmasters (Special Class) ครบ 5 ครั้ง จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Toastmasters เพิ่มเติม

รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *