หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Cebu International Academy (CIA), Cebu

ESL COURSES

หลักสูตร ESL ของสถาบัน CIA เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทักษะที่จำเป็นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมด้วยหลักไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่สำคัญๆ ในขอบเขตของแต่ละทักษะที่ควรรู้ โดยสถาบันนำเสนอหลักสูตรที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียนแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Budget, Regular, Intensive และ Power (Power Intensive) ESL

  • Budget ESL : ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 3 คาบ, คาบกลุ่มขนาดกลาง 2 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 1 คาบ, Self-Study 1 คาบ และ Self-Writing อีก 1 คาบ

(Note* ในสัปดาห์แรก นักเรียนจะได้เรียนคาบ Speaking, Listening, Reading โดยครูวิชา Reading จะคอยเช็คการบ้าน Daily Self-Writing ของนักเรียนทุกวัน อย่างไรก็ตาม นักเรียนสามารถเปลี่ยนวิชาเรียนในคาบเรียนเดี่ยวเป็นทักษะใดก็ได้ใน 4 ทักษะ ในสัปดาห์ถัดไปหลังจากเรียนจบสัปดาห์แรกแล้ว)

  • Regular ESL : ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบกลุ่มขนาดกลาง 1 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 1 คาบ Self-Study 1 คาบ และ Self-Writing อีก 1 คาบ
  • Intensive ESL : ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 1 คาบ, คาบกลุ่มขนาดกลาง 1 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 1 คาบ Self-Study 1 คาบ และ Self-Writing อีก 1 คาบ
  • Power ESL : ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 6 คาบ, คาบกลุ่มขนาดกลาง 1 คาบ, คาบกลุ่มใหญ่ 1 คาบ Self-Study 1 คาบ และ Self-Writing อีก 1 คาบ

(Note* ในสัปดาห์แรก นักเรียนจะได้เรียนคาบ Speaking 2 คาบ, Listening 2 คาบ, Reading 1 คาบ และ Writing 1 คาบ อย่างไรก็ตาม นักเรียนสามารถเปลี่ยนวิชาเรียนในคาบเรียนเดี่ยวเป็นทักษะใดก็ได้ใน 4 ทักษะ มากที่สุด 2 คาบในแต่ละทักษะ โดยคุณครูท่านที่ 2 ของแต่ละทักษะที่นักเรียนเลือกจะเสนอทางเลือกให้ดังนี้ 1) แบ่งบทเรียนในหนังสือที่เรียนอยู่ หรือ 2) ใช้เอกสารเพิ่มเติมจากหลักสูตรของสถาบัน)

รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
ตัวอย่างตารางเรียนวันจันทร์-พฤหัสบดี
ตัวอย่างตารางเรียนวันศุกร์

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *