หลักสูตร Business Courses @ สถาบัน Idea Academia, Cebu


BIZ English Courses

IDEA Academia นำเสนอหลากหลายหลักสูตรให้ผู้เรียนแต่ละคนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางธุรกิจและต้องการเตรียมตัวสำหรับอาชีพในแวดวงธุรกิจ หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่แต่ต้องการพัฒนาความสามารถเพื่อการทำงานในระบบสากล หัวข้อที่เรียนจะครอบคลุมอยู่ในคาบเรียนตัวต่อตัว รวมไปถึง ทักษะการพูดและการฟังทางธุรกิจ พร้อมทั้งบทเรียนเพื่อการพัฒนาการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง และการเขียนดหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้พัฒนาทักษะการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลที่มาจากต่างวัฒนธรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการอย่างมืออาชีพ เช่น การนำเสนอผลงาน และการประชุม ผ่านการเรียนคาบเรียนแบบกลุ่ม เป็นต้น

แบ่งออกได้ตามจำนวนคาบเรียนเดี่ยวที่นักเรียนจะได้เรียนต่อวันตั้งแต่ 4-8 คาบ ดังนี้

  • BIZ English: เรียนคาบเดี่ยว(บังคับ) 4 คาบ + คาบกลุ่มเล็ก(บังคับ) 1 คาบ + คาบกลุ่มใหญ่(บังคับ) 1 คาบ + คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ + คาบเลือกตอนกลางวัน 1 คาบ + คาบเลือกตอนกลางคืน 2 คาบ รวม 10 คาบต่อวัน
  • BIZ English One-to-One 5: เรียนคาบเดี่ยว(บังคับ) 5 คาบ + คาบกลุ่มเล็ก(บังคับ) 1 คาบ + คาบกลุ่มใหญ่(บังคับ) 1 คาบ + คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ + คาบเลือกตอนกลางวัน 1 คาบ + คาบเลือกตอนกลางคืน 2 คาบ รวม 11 คาบต่อวัน
  • BIZ English One-to-One 6: เรียนคาบเดี่ยว(บังคับ) 6 คาบ + คาบกลุ่มเล็ก(บังคับ) 1 คาบ + คาบกลุ่มใหญ่(บังคับ) 1 คาบ + คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ + คาบเลือกตอนกลางวัน 1 คาบ + คาบเลือกตอนกลางคืน 2 คาบ รวม 12 คาบต่อวัน
  • BIZ English One-to-One 7: เรียนคาบเดี่ยว(บังคับ) 7 คาบ + คาบกลุ่มเล็ก(บังคับ) 1 คาบ + คาบกลุ่มใหญ่(บังคับ) 1 คาบ + คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ + คาบเลือกตอนกลางวัน 1 คาบ + คาบเลือกตอนกลางคืน 2 คาบ รวม 13 คาบต่อวัน
  • BIZ English One-to-One 8: เรียนคาบเดี่ยว(บังคับ) 8 คาบ + คาบกลุ่มเล็ก(บังคับ) 1 คาบ + คาบกลุ่มใหญ่(บังคับ) 1 คาบ + คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ + คาบเลือกตอนกลางวัน 1 คาบ + คาบเลือกตอนกลางคืน 2 คาบ รวม 14 คาบต่อวัน
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

ida2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *