หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Pines International Academy (PIA), Baguio

Pre-IELTS / IELTS / IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน PIA มุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนและทำการทดสอบ IELTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบัน PIA ไม่ได้ปรารถนาเพียงแค่ให้นักเรียนได้คะแนนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ยังมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตร IELTS ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาอังกฤษและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนทักษะจะเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือระดับภาษาอ่อน หรือในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสอบผ่านคะแนนแรกเข้าที่สถาบันกำหนดไว้ สถาบันจะแนะนำให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ESL เพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษาก่อนที่จะมาเรียนหลักสูตร IELTS โดย ณ ปัจจุบัน หลักสูตรนี้จะคาบเรียนเดี่ยวและกลุ่มรวม 8 คาบ (เดี่ยว 4 คาบ, กลุ่ม 4 คาบ) ยังไม่รวมคาบเลือก โดยคาบเรียนกลุ่มจะต้องมีนักเรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ในกรณีที่ช่วงขณะนั้นมีนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเพียงแค่ 1 ท่าน สถาบันจะปรับจากคาบเรียนกลุ่มให้นักเรียนได้เรียนเป็นคาบเรียนเดี่ยวทั้งหมดรวม 6 คาบ ยังไม่รวมคาบเลือก

 • Pre-IELTS: เป็นหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS สำหรับผู้เรียนระดับต้นที่ไม่เคยสอบ IELTS มาก่อน เป็นหลักสูตรเตรียมพื้นฐาน 4 สัปดาห์ เรียนที่ Main Campus (*แต่ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 เป็นต้นไป นักเรียน Pre-IELTS ทั้งหมดจะได้เรียนที่ Chapis Campus ค่ะ) ไม่จำกัดคะแนนแรกเข้า และไม่ต้องมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/สไกป์ก่อน โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ + คาบเลือกช่วงเช้า 1 คาบ และคาบเลือกช่วงเย็น 2 คาบ
 • IELTS: เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานหรือเคยสอบ IELTS มาก่อนแล้ว จะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/สไกป์ก่อน เพื่อประเมินระดับภาษาเบื้องต้น นักเรียนจะได้เรียนที่ Chapis Campus โดยจะแบ่งย่อยออกเป็น IELTS A และ IELTS B ตามระดับภาษาของผู้เรียนด้วย ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ + คาบเลือกช่วงเช้า 1 คาบ และคาบเลือกช่วงเย็น 2 คาบ
รายละเอียดวิชาเรียน
 • IELTS Guarantee: นำเสนอบทเรียนที่เกี่ยวข้องและการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำข้อสอบ IELTS โดยหลักสูตร IELTS Guarantee นี้ จะสอนเกี่ยวกับความเข้าใจในการทำข้อสอบ การเรียนการสอนในแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยการอภิปรายในเรื่องของรูปแบบและลักษณะของคำถามในการทดสอบ IELTS, ทักษะสำคัญในการทำข้อสอบ, กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ สถาบันยังจัดการทดสอบจำลอง (mock test) และแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและกลยุทธ์เหล่านี้อีกด้วย ซึ่งหลักสูตร IELTS guarantee จะเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถทำข้อสอบ IELTS ได้อย่างมั่นใจ และบรรลุคะแนนเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจะรับรองผลที่คะแนน 5.5, 6.0 และ 6.5 ในระยะเวลา 8 หรือ 12 สัปดาห์ ขึ้นกับความต้องการของนักเรียน

ลักษณะของหลักสูตร IELTS Guarantee ของ PIA

 1. มีให้เลือก 2 ประเภทได้แก่ หลักสูตรแบบ 8 สัปดาห์ และหลักสูตรแบบ 12 สัปดาห์ (กรุณาสอบถามกำหนดวันเริ่มเรียนจากเจ้าหน้าที่)
 2. หลักสูตรแบบ 8 สัปดาห์ จะทำการทดสอบ IELTS จริง ในสัปดาห์ที่ 8 ของการเรียน
 3. หลักสูตรแบบ 12 สัปดาห์ จะทำการทดสอบ IELTS จริง ในสัปดาห์ที่ 9 หรือ 10 ของการเรียน ขึ้นอยู่กับ official IELTS Exam date โดยสัปดาห์หลังจากการสอบ นักเรียนจะต้องเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ 1) เรียนหลักสูตร IELTS Guarantee ต่อไป หรือ 2) เปลี่ยนเป็นเรียนแบบ ตัวต่อตัว(คาบเรียนเดี่ยว) 5 คาบต่อวันแทน
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

*ในทุกๆวิชา นักเรียนจะได้รับมอบหมายงานและทำให้เสร็จภายในวันนั้นๆ

 • เข้าเรียน 12 คาบเรียนทุกวัน ยกเว้น วันหยุดสุดสัปดาห์
 • ถ้าไม่มีคาบเรียนกลุ่มที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียน จะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวแทน (แทนคาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ)
 • นี่คือข้อบังคับในการเข้าเรียนทั้งคาบเรียนทั่วไปและคาบเรียนด้วยตัวเอง
 • ข้อบังคับในการเรียนด้วยตัวเองอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นหนึ่งในคาบเรียนเลือกตอนเย็น ผ่านการปรึกษากับเจ้าหน้าที่

ผลประโยชน์ของ IELTS Guarantee

 • ทดสอบ IELTS Official Test ฟรี: 1 ครั้ง
 • ทดสอบแบบจำลองฟรี (Mock Test) : รวมทั้งหมด 9 ครั้ง สำหรับหรับหลักสูตร 8 สัปดาห์ และ 10 – 11 ครั้ง สำหรับหลักสูตร 12 สัปดาห์
 • ฟรีค่าสอนนอกเวลา: ถ้านักเรียนทำคะแนนไม่ได้ตามเป้าหมาย ทางสถาบันจะรับรองค่าเรียนนอกเวลาให้อีก 4 สัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ที่พัก และค่าใช้จ่ายจิปาถะ) นักเรียนต้องออกเองตามปกติ

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • หลักสูตรนี้ดูแลโดยคุณครูที่สอนนักเรียนในระดับสูง (Advance)
 • ตารางของ PIA มีการทดสอบ IELTS เสมือนจริง 2 ครั้งในสัปดาห์ที่ 8 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจก่อนการทดสอบจริง
 • การทดสอบ IELTS จำลอง (Mock Test) มีทุกวันเสาร์ตอนเช้า
 • สัปดาห์ก่อนการทดสอบจริงจะมีการทดสอบ IELTS จำลองทุกวัน (Daily Mock Test)
 • ฝึกฝนการพูดและการเขียน IELTS ฟรี
 • ฟรีค่าสอนนอกเวลาอีก 4 สัปดาห์เพื่อให้ได้คะแนนตามเป้าหมาย (ในกรณีที่สอบไม่ได้ตามเป้าหมายในครั้งแรก)

นโยบายหลักสูตร IELTS Guarantee

ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์

 • นักเรียนต้องไม่ก่อความรุนแรงผิดกฎสถาบันแม้แต่ครั้งเดียว
 • ไม่ขาดเรียนทั้งคาบเรียนทั่วไป คาบเรียนพิเศษ (ทั้งเช้า-เย็น) การทดสอบจำลอง และการทดสอบจริง
 • กรณีขาดเพราะป่วย: ถ้าเข้าเรียนต่ำกว่า 95% เนื่องจากป่วยต้องได้รับการตรวจจากโรงพยาบาล ไม่ใช่พยาบาลของสถาบัน เพราะทางสถาบันจะไม่รับรองคะแนนให้
 • ค่าสอนนอกเวลาอีก 8 สัปดาห์ถูกครอบคลุมโดยทางสถาบัน ถ้ามีคะแนนการทดสอบจำลองลดลงน้อยกว่า 2 ครั้ง  คะแนนที่ลดลงขึ้นอยู่กับคะแนนล่าสุดที่ทำการทดสอบ โดยหากครั้งที่ 3 ที่คะแนนการทดสอบจำลองลดลงนั้น ผลประโยชน์ของหลักสูตร IELTS Guarantee จะถูกตัดสิทธิ์
 • หลังจากทดสอบ Official Test และนักเรียนต้องเดินทางกลับก่อนโดยที่ผลคะแนนยังไม่ออก (ใช้เวลา 2 สัปดาห์) ถ้านักเรียนเลือกเรียนต่อ พวกเขาจะได้รับการทดสอบจริงในทุกเดือน นักเรียนต้องจ่ายเงินเนื่องจากต่อเวลาเพิ่ม ถ้าเปลี่ยนหลักสูตรจะไม่มีการคืนเงิน เมื่อทำการย้ายหลักสูตรผลประโยชน์จากหลักสูตร IELTS Guarantee จะถูกยกเลิก และเป็นไปตามข้อบังคับ แผนการของทางสถาบัน
แผนการเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ *** 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *