หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Pines International Academy (PIA), Baguio

Pre-TOEIC / TOEIC / TOEIC Guarantee + Intensive Speaking

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน Pines International Academy (PIA) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือนักเรียนให้ได้คะแนน TOEIC ที่สูง เพื่อใช้สำหรับการทำงาน โดยการทดสอบ TOEIC เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ที่จะใช้วัดทักษะภาษาอังกฤษของการทำงานในทุกๆ วันของผู้คน ในสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ลักษณะเด่นของหลักสูตร TOEIC ของ PIA

  1. เริ่มต้นเมื่อปี 2008 โดยมีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นก่อน
  2. ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ให้นักเรียนทำคะแนน TOEIC ได้สูง แต่มุ่งให้นักเรียนสามารถใช้ในการทำงานได้ด้วย
  3. หลักสูตร TOEIC และ TOEIC Guarantee จะต้องมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/สไกป์ก่อน
  4. สำหรับนักเรียนระดับต้น สถาบันแนะนำให้ลงหลักสูตร Pre-TOEIC ก่อนที่จะลงหลักสูตร TOEIC

หลักสูตร TOEIC ของสถาบัน PIA แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ Pre-TOEIC, TOEIC และ TOEIC Guarantee + Intensive Speaking

  • Pre-TOEIC: เป็นหลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC สำหรับผู้เรียนระดับต้นที่ไม่เคยสอบ TOEIC มาก่อน เป็นหลักสูตรเตรียมพื้นฐาน 4 สัปดาห์ เรียนที่ Main Campus (*แต่ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 เป็นต้นไป นักเรียน Pre-TOEIC ทั้งหมดจะได้เรียนที่ Chapis Campus ค่ะ) ไม่จำกัดคะแนนแรกเข้า และไม่ต้องมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/สไกป์ก่อน โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ + คาบเลือกช่วงเช้า 1 คาบ และคาบเลือกช่วงเย็น 2 คาบ
  • TOEIC: เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานหรือเคยสอบ TOEIC มาก่อนแล้ว จะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/สไกป์ก่อน เพื่อประเมินระดับภาษาเบื้องต้น นักเรียนจะได้เรียนที่ Chapis Campus โดยจะแบ่งย่อยออกเป็น TOEIC 1, TOEIC 2 และ TOEIC 3 ตามระดับภาษาของผู้เรียนด้วย ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบ + คาบเลือกช่วงเช้า 1 คาบ และคาบเลือกช่วงเย็น 2 คาบ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
  • TOEIC Guarantee + Intensive Speaking: เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบจริงให้ได้คะแนนตามเป้าหมายในระยะเวลาอันสั้น นักเรียนจะจดจ่อกับการเรียนและกฎที่สถาบันจัดให้อย่างเข้มข้น โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ เรียนที่ Chapis Campus มีกำหนดวันเริ่มเรียน (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่) แบ่งออกเป็น TOEIC 650, TOEIC 750 และ TOEIC 800 นอกจากนี้ ในหลักสูตรยังประกอบไปด้วยคาบเรียนคำศัพท์แบบเข้มข้นที่นักเรียนจะต้องเข้าเรียนในทุกเย็นและมีการทดสอบทุกวันในตอนเช้าของวันถัดไป สำหรับคาบเรียน Self-Mission ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเตรียมตัวทดสอบจริงของนักเรียน และหลังจากที่นักเรียนได้ทำการทดสอบจริง (official TOEIC test) ในสัปดาห์ที่ 10 แล้ว นักเรียนจะได้เรียนทักษะการพูดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องในอีก 2 สัปดาห์ถัดมา

ผลประโยชน์ของหลักสูตร TOEIC Guarantee + Intensive Speaking

  1. ได้ทดสอบ official test ฟรี 1 ครั้ง ในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 10 ของการเรียน ผลการสอบจะได้รับภายใน 6-7 วันทำการ
  2. ฟรีค่าเรียนและค่าสอบ official test สำหรับนักเรียนที่ทำการทดการทดสอบจริงครั้งแรกในสัปดาห์ที่ 10 แล้วไม่ได้ผลตามคะแนนเป้าหมาย ซึ่งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ นักเรียนจะต้องชำระตามปกติ โดยสถาบันจะรับรองค่าเล่าเรียนให้จนกว่านักเรียนจะสอบได้ตามคะแนนเป้าหมาย โดยมีเงื่อนไขว่าคะแนนสอบของนักเรียนจะต้องได้ไม่ต่ำกว่าการสอบครั้งก่อน ทั้งนี้ การที่นักเรียนจะได้รับผลประโยชน์ในข้อ 2. นี้ นักเรียนจะต้อง 2.1 ผ่านการลงทะเบียนหลักสูตร TOEIC Guarantee + Intensive Speaking มาก่อน 2.2 เข้าเรียนทั้งคาบเรียนปกติ, คาบเรียนบังคับ, Self-Mission และคาบเรียน Intensive Speaking ไม่น้อยกว่า 95% 2.3 ทำการสอบจำลอง (mock test) และจะต้องไม่มีผลคะแนนต่ำลงจากครั้งก่อนมากกว่า 3 ครั้ง *** โดยนักเรียนจะต้องไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หากนักเรียนได้รับใบเตือนจากโรงเรียน จะถูกยกเลิกผลประโยชน์ทั้งหมดทันที ***
รายละเอียดคะแนนที่รับรองผลและคะแนนแรกเข้า (ตารางที่ 1)
รายละเอียดคาบเรียน (ตารางที่ 2)

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ *** 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *