หลักสูตร TOEIC Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

TOEIC Starter / TOEIC Master

หลักสูตร TOEIC ของ Keystone Academy เป็นหลักสูตรเตรียมสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการสำหรับการจ้างงานหรือนักเรียนที่ต้องการได้คะแนนที่ดีในระยะสั้น เน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ไวยากรณ์, คำศัพท์, VISTABULARY, การฟัง, การเขียน และการพูดโดยอิงตามข้อสอบ TOEIC โดยแบ่งออกได้เป็น 2 หลักสูตรคือ TOEIC Starter และ TOEIC Master

  • TOEIC Starter: เป็นหลักสูตรระดับเริ่มต้น เหมาะกับนักเรียนที่ยังไม่เคยสอบ TOEIC มาก่อน หรือเคยสอบแล้วแต่ได้คะแนนต่ำกว่า 500 โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ, TOEIC Test 1 คาบ และคาบเลือกอีก 1 คาบ
  • TOEIC Master: เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่เคยสอบ TOEIC มาแล้ว และต้องการคะแนนที่สูงขึ้น หรือนักเรียนที่มีคะแนน 500 ขึ้นไป โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ, TOEIC Test 1 คาบ และคาบเลือกอีก 1 คาบ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *