หลักสูตร TOEFL Courses @ สถาบัน Idea Cebu, Cebu

TOEFL Intensive / TOEFL Guarantee

หลักสูตร TOEFL ของ Idea Cebu แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ TOEFL Intensive และ TOEFL Guarantee ได้ถูกออกแบบการเรียนการสอนมาให้ไม่เพียงแค่ทำให้นักเรียนได้คะแนนที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังจะช่วยส่งเสริมการฝึกฝนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามแบบแผนของผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย อีกทั้งยังนำเสนอคำศัพท์ที่จำเป็น กุญแจสำคัญในการใช้ไวยากรณ์ และพัฒนาความสามารถในการฟังและทำความเข้าใจ ซึ่งปัจจัยสำคัญเหล่านี้จะเป็นเกณฑ์การวัดในการสอบ TOEFL และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ 
ทั้งนี้ นักเรียนสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่ 1-24 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการสอบวัดระดับตั้งแต่ A2 (CEFR) ขึ้นไป

  • TOEFL Intensive: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบเรียนกลุ่มใหญ่ หรือ Mock Test & Review 2 คาบ, คาบทดสอบคำศัพท์ 1 คาบ, คาบทบทวนคำศัพท์ 1 คาบ, คาบเลือก 2 คาบ และคาบทบทวนด้วยตนเองอีก 2 คาบ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
  • TOEFL Score Guaranteed: เป็นหลักสูตร 10 สัปดาห์ ที่มีกำหนดวันเริ่มเรียน (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) และมีการเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุคะแนนเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยนักเรียนจะต้องมีการทดสอบจำลอง (Mock Test), เข้าเรียนตามตาราง และทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยทางสถาบันจะจัดหลักสูตรแยยเข้มข้นตลอด 8 สัปดาห์ และนักเรียนจะได้ทำการทดสอบ Official Test ในสัปดาห์ที่ 8 ของการเรียน และอีก 2 สัปดาห์ที่เหลือระหว่างรอผลสอบจะประกอบไปด้วยคาบเรียนทบทวนและการฝึกฝน รวมถึงกุญแจสำคัญที่ควรเรียนรู้ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย ทางสถาบันจะจัดคลาสเรียนชดเชยให้นักเรียน (เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบัน) ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบเรียนกลุ่มใหญ่ หรือ Mock Test & Review 2 คาบ, คาบทดสอบคำศัพท์ 1 คาบ, คาบทบทวนคำศัพท์ 1 คาบ, และคาบทบทวนด้วยตนเองอีก 2 คาบ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

idc2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *