หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

Pre-IELTS / IELTS Guarantee

IELTS เป็นการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานสากลที่มีการบริหารงานมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก การทดสอบ IELTS ได้รับการออกแบบมา เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่วางแผนที่จะเรียนต่อ หรือย้ายถิ่นฐาน การทดสอบ IELTS เป็นการวัดผลความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดย IELTS ของ Keystone Academy แบ่งออกได้เป็น 2 หลักสูตร คือ Pre-IELTS และ IELTS Guarantee

 • Pre-IELTS: เป็นหลักสูตรระดับเริ่มต้น ไม่จำกัดคะแนนสอบแรกเข้า โดยต้องลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ 8 สัปดาห์ขึ้นไป โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบกลุ่ม 3 คาบ + Special Classes 2 คาบ และคาบการศึกษาด้วยตนเอง 3 คาบ
 • IELTS Guarantee: เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ ต้องมีคะแนนสอบแรกเข้า ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบกลุ่ม 3 คาบ + Special Classes 2 คาบ และคาบการศึกษาด้วยตนเอง 3 คาบ

โดยรับรองที่ผลคะแนนดังนี้

 • รับรองผลคะแนนที่ 5.5: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้า 4.0 ขึ้นไป (ต่อทักษะ)
 • รับรองผลคะแนนที่ 6.0: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้า 5.0 ขึ้นไป
 • รับรองผลคะแนนที่ 6.5: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้า 5.5 ขึ้นไป
 • รับรองผลคะแนนที่ 7.0: ต้องมีผลคะแนนสอบแรกเข้า 6.0 ขึ้นไป

เงื่อนไขของหลักสูตรรับรองผล

 1. หากนักเรียนเข้าเรียนน้อยกว่า 100% ของคาบเรียนปกติ: นักเรียนได้รับใบเตือนมากกว่า 3 ครั้งกรณีขาดเรียน – ผลประโยชน์ทั้งหมดจะถูกยกเลิก
 2. นักเรียนจะต้องเข้าร่วมการทดสอบจำลองประจำสัปดาห์ 100% (หากขาดสอบจะได้รับใบเตือน)
 3. นักเรียนต้องส่งผลคะแนน IELTS อย่างเป็นทางการภายใน 6 เดือน หรือ ทดสอบวัดระดับ IELTSตามที่สถาบันกำหนด

ผลประโยชน์ของหลักสูตรรับรองผล

 1. ได้ฟรีสอบ IELTS certified test 1 ครั้ง
 2. ถ้านักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมายภายใน 12 สัปดาห์ จะได้เรียนฟรีอีก 8 สัปดาห์ (ฟรีเฉพาะค่าเล่าเรียน แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักเรียนต้องชำระตามปกติ)
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *