หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน Idea Cebu, Cebu

IELTS Intensive / IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS ของ Idea Cebu แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ IELTS Intensive และ IELTS Guarantee เป็นหลักสูตรเพื่อการเตียมสอบ IELTS ซึ่งเป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ต้องการเรียนต่อ ทำงาน หรือตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก การประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS และมีผลสอบที่เป็นที่น่าพอใจ เป็นเป็นใบเบิกทางที่ดีในด้านวิชาการตามหลักสากล และโอกาสต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งคะแนน IELTS มักเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ตลอดจนการยื่นขอวีซ่าต่างๆ ต้องการด้วย
ทั้งนี้ หลักสูตร IELTS ของ Idea Cebu เปิดให้สมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่ 1 – 24 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ A2 (CEFR) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สถาบันจะออกแบบการเรียนการสอนให้เฉพาะเจาะจงกับคะแนนเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการ 

  • IELTS Intensive: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบเรียนกลุ่มใหญ่ หรือ Mock Test & Review 2 คาบ, คาบทดสอบคำศัพท์ 1 คาบ, คาบทบทวนคำศัพท์ 1 คาบ, คาบเลือก 2 คาบ และคาบทบทวนด้วยตนเองอีก 2 คาบ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
  • IELTS Score Guaranteed: เป็นหลักสูตร 10 สัปดาห์ ที่มีกำหนดวันเริ่มเรียน (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) และมีการเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุคะแนนเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยนักเรียนจะต้องมีการทดสอบจำลอง (Mock Test), เข้าเรียนตามตาราง และทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยทางสถาบันจะจัดหลักสูตรแยยเข้มข้นตลอด 8 สัปดาห์ และนักเรียนจะได้ทำการทดสอบ Official Test ในสัปดาห์ที่ 8 ของการเรียน และอีก 2 สัปดาห์ที่เหลือระหว่างรอผลสอบจะประกอบไปด้วยคาบเรียนทบทวนและการฝึกฝน รวมถึงกุญแจสำคัญที่ควรเรียนรู้ ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่สามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย ทางสถาบันจะจัดคลาสเรียนชดเชยให้นักเรียน (เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบัน) ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบเรียนกลุ่มใหญ่ หรือ Mock Test & Review 2 คาบ, คาบทดสอบคำศัพท์ 1 คาบ, คาบทบทวนคำศัพท์ 1 คาบ, และคาบทบทวนด้วยตนเองอีก 2 คาบ
รายละเอียดคาบและวิขาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

idc2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *