หลักสูตร IELTS Courses @ สถาบัน EV Academy, Cebu

Pre-IELTS / IELTS Intensive / IELTS Guarantee

หลักสูตร IELTS ของสถาบัน EV Academy เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสอบ IELTS ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมกับการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะหลักๆ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมไปถึงไวยากรณ์ IELTS ในคาบเรียนกลุ่ม ในแต่ละหลักสูตรจะมีส่วนร่วมในงานนำเสนอมัลติมีเดียและการอภิปรายในเชิงลึก การทบทวนกุญแจสำคัญในการสอบ กลยุทธ์และเทคนิค จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นในการสอบ IELTS ด้วยความมั่นใจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • Pre-IELTS (SP2): ในแต่วันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว (IELTS) 4 คาบ และคาบกลุ่ม (ESL) อีก 4 คาบ
  • IELTS Intensive (SP2): ในแต่วันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว (IELTS) 4 คาบ และคาบกลุ่ม (IELTS) อีก 4 คาบ
  • IELTS Guarantee (SP1): ในแต่วันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว (IELTS) 4 คาบ และคาบกลุ่ม (IELTS) อีก 4 คาบ โดยมีรับรองผลคะแนนที่ 5.5, 6.0 และ 6.5
คลิกเพื่อขยายภาพ

หลักสูตร IELTS Guarantee Program เป็นหลักสูตร 12 สัปดาห์ ซึ่งจะรับประกันคะแนนเป้าหมายของนักเรียน หรือจะมีชั้นเรียนฟรีจนกว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จ (ค่าธรรมเนียมอื่นๆ นักเรียนยังคงต้องชำระตามปกติ)

การเรียนการสอนแบบดิจิทัล & หนังสืออ้างอิง IELTS Guarantee มีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนภายในองค์กรพร้อมทั้งหนังสือปกอ่อนและสำเนาดิจิทัล สื่อการเรียนรู้ทั้งหมดได้รับการศึกษาอย่างรอบคอบ รวบรวมและจัดเตรียมโดยทีมวิจัยและทีมพัฒนา

การประเมินผล & ข้อเสนอแนะ นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบจำลองรายสัปดาห์ ส่วนรายเดือนจะมีการทดสอบอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดทั้งเดือน หลังจากการทดสอบแต่ละครั้งจะมีรายงานความคืบหน้าในการติดตามผลคะแนนทั้งหมด และนักเรียนแต่ละคนจะมีกราฟแสดงประสิทธิภาพของตัวเองตามรายสัปดาห์และรายเดือน ในช่วงสิ้นเดือน ทีมงานรายวิชา IELTS ทั้งหมด (หัวหน้า, ครู และนักเรียน) จะมีการประชุมเกี่ยวกับรายงานความคืบหน้าของนักเรียน หัวข้อ, ตารางเรียน, และหลักสูตร ทุกอย่างจะถูกจัดส่งในการประชุม เป้าหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินจุดอ่อนของนักเรียนและกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียนในสัปดาห์ต่อไป

ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *