หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

keystone

ESL COURSES

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน Keystone Academy เมืองซูบิก ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • General Communication Skills (GCS) เป็นหลักสูตรการเรียนอย่างเข้มข้นที่จะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นในชีวิตหรือการทำงานจริง ผ่านการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลอง หรือ SLT (Situational Language Teaching) โดยมีพื้นฐานอยู่ที่การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารภายในห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งไวยากรณ์ การเขียน การพูด การออกเสียง การฟัง คำศัพท์ และการอ่าน มุ่งเน้นการฝึกพูดซึ่งจะช่วยเรื่องความลื่นไหลคล่องแคล่วและถูกต้องด้วยวิธีการสอนเฉพาะตัว ประกอบด้วยคาบเรียน 3 แบบ คือ คาบเรียนเดี่ยว คาบเรียนกลุ่ม และคาบเลือก
  • Intensive Communication Skills (ICS) เป็นหลักสูตรเข้มข้นเช่นเดียวกับ General Communication Skills แต่หลักสูตรนี้จะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวมากกว่า เพื่อที่จะแก้ไขจุดบกพร่องและเพิ่มโอกาสในการฝึกพูดของผู้เรียนให้มากขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนให้ได้ผลดีในระยะเวลาสั้นๆ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *