หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Idea Academia, Cebu

ESL COURSES

หลักสูตร ESL ของสถาบัน Idea Academia เรียกว่า “General ESL” มีหลายหลักสูตรแตกต่างกันที่ความเข้มข้นของจำนวนคาบและวิชาเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน ถูกต้อง และมั่นใจ โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทักษะที่จำเป็นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

  • Value ESL Program : เป็นหลักสูตรแพ็คเกจราคาประหยัด (รวมค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าอาหาร) ที่ทางสถาบันจัดทำขึ้นเป็นโปรแกรมพิเศษสำหรับปี 2019 แบ่งเป็น 1) Dormitory Plan และ 2) Hotel Plan โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยว(บังคับ) 3 คาบ คาบกลุ่มเล็ก(เลือก) 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่(เลือก) 1 คาบ คาบกลุ่มเลือก(เลือกเรียนได้ไม่จำกัดตามเวลาที่สามารถลงเรียนได้)
  • General ESL : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก(บังคับ) 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่(บังคับ) 1 คาบ และคาบเลือกเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ ได้แก่ Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ , Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ และ Optional Class ช่วงกลางคืน 2 คาบ (Optional Classes เช่น Voca Enhancement,  American Accent, กิจกรรมเพื่อสุขภาพ, Grammar Review, Toast Master’s Club, Theater Arts, job Interview เป็นต้น) 
  • General ESL One-to-One 5 : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 5 คาบ คาบกลุ่มเล็ก(เลือก) 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่(เลือก) 1 คาบ และคาบเลือกเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ ได้แก่ Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ , Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ และ Optional Class ช่วงกลางคืน 2 คาบ (Optional Classes เช่น Voca Enhancement,  American Accent, กิจกรรมเพื่อสุขภาพ, Grammar Review, Toast Master’s Club, Theater Arts, job Interview เป็นต้น) 
  • General ESL One-to-One 6 : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 6 คาบ คาบกลุ่มเล็ก(เลือก) 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่(เลือก) 1 คาบ และคาบเลือกเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ ได้แก่ Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ , Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ และ Optional Class ช่วงกลางคืน 2 คาบ (Optional Classes เช่น Voca Enhancement,  American Accent, กิจกรรมเพื่อสุขภาพ, Grammar Review, Toast Master’s Club, Theater Arts, job Interview เป็นต้น) 
  • General ESL One-to-One 7 : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 7 คาบ คาบกลุ่มเล็ก(เลือก) 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่(เลือก) 1 คาบ และคาบเลือกเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ ได้แก่ Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ , Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ และ Optional Class ช่วงกลางคืน 2 คาบ (Optional Classes เช่น Voca Enhancement,  American Accent, กิจกรรมเพื่อสุขภาพ, Grammar Review, Toast Master’s Club, Theater Arts, job Interview เป็นต้น) 
  • General ESL One-to-One 8 : ในแต่ละวันจะได้เรียนคาบเดี่ยว 8 คาบ คาบกลุ่มเล็ก(เลือก) 1 คาบ คาบกลุ่มใหญ่(เลือก) 1 คาบ และคาบเลือกเข้าเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ ได้แก่ Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ , Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ และ Optional Class ช่วงกลางคืน 2 คาบ (Optional Classes เช่น Voca Enhancement,  American Accent, กิจกรรมเพื่อสุขภาพ, Grammar Review, Toast Master’s Club, Theater Arts, job Interview เป็นต้น) 
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน
ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

ida2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *