หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

ESL COURSES

หลักสูตร ESL แบบใหม่ของสถาบัน CIP (เริ่มตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป) 

เป็นหลักสูตรที่มีการจัดกลุ่มตามระดับของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง ซึ่งกระบวนการการเรียนการสอนจะครอบคลุมทักษะทั้งการพูด, การออกเสียง, คำศัพท์, การอ่าน, การฟัง, การเขียน และการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยคาบเรียนกับครูเจ้าของภาษา (native) และครูชาวฟิลิปปินส์ทั้งคาบเดี่ยว (ตัวต่อตัว) และคาบกลุ่มได้ตามความต้องการ และสามารถเลือกเรียน Optional Classes (คาบกลุ่มเลือก) ได้อีก 2 คาบต่อวันในวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี ด้วย

  • Native Premium: เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง, หรือนักเรียนที่ต้องการสื่อสารกับเจ้าของภาษาเพื่อการทำงาน/การท่องเที่ยว, หรือนักเรียนที่ต้องการพัฒนาการออกเสียง การแสดงออกและการจัดกลุ่มคำให้สละสลวยและเป็นธรรมชาติ โดยหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เจ้าของภาษาใช้ในการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน รวมไปถึงการแสดงออก ข้อดีของการพูดและฟังกับเจ้าของภาษาก็คือนักเรียนสามารถเรียนรู้ว่าเจ้าของภานั้นออกเสียง, แสดงออก, หรือใช้คำศัพท์แบบไหนในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับการเขียน ครูเจ้าของภาษาจะช่วยแก้ไขงานเขียนของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้กลุ่มคำต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยวกับครู native 4 คาบ, คาบกลุ่มกับครู native 1 คาบ, คาบกลุ่มกับครูฟิลิปปินส์ 1 คาบ และคาบเลือกอีก 2 คาบ (ในวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี)
  • Native Standard: เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับกลาง (upper-intermediate), ผู้ที่วางแผนจะปูพื้นฐานเพื่อเรียนหลักสูตรเตรียมสอบในภายหลังหรือวางแผนจะเรียนภาษาในระยะยาว, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ไวยากรณ์ในการพูดและเขียน, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ประโยคที่ถูกต้องกับครูเจ้าของภาษา หรือผู้ที่มีแผนการเรียนของตัวเอง โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานของ CIP นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับทั้งครู native และครูฟิลิปปินส์ ในคาบเรียนเดี่ยว ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์, การอ่าน, การเขียน และคำศัพท์จากครูฟิลิปปินส์ และได้เรียนการพูด, การออกเสียง, การแสดงออกที่มีประโยชน์จากครู native ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยวกับครู native 1 คาบ, คาบเดี่ยวกับครูฟิลิปปินส์ 4 คาบ, คาบกลุ่มกับครู native 1 คาบ, คาบกลุ่มกับครูฟิลิปปินส์ 1 คาบ และคาบเลือกอีก 2 คาบ (ในวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี)
  • Classic Standard: เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับกลาง (upper-intermediate), ผู้ที่วางแผนจะปูพื้นฐานเพื่อเรียนหลักสูตรเตรียมสอบในภายหลัง หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในทุกทักษะ โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรตามแบบฉบับการเรียนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนคาบเดี่ยวและคาบกลุ่ม ซึ่งจะไม่เหมือนกับการเรียนภาษาในประเทศเจ้าของภาษาซึ่งมีเพียงการเรียนคาบกลุ่มเพียงอย่างเดียว การเรียนภาษาในฟิลิปปินส์จะมีการจัดคาบเรียนอย่างสมดุลระหว่างคาบเรียนเดี่ยวและคาบกลุ่ม ทำให้นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการพูดได้มากขึ้น และเรียนได้อย่างเข้มข้นมากกว่าในประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าด้วย ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยวกับครูฟิลิปปินส์ 4 คาบ, คาบกลุ่มกับครู native 1 คาบ, คาบกลุ่มกับครูฟิลิปปินส์ 1 คาบ และคาบเลือกอีก 2 คาบ (ในวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี)
รายละเอียดคาบเรียน
รายละเอียดวิชาเรียน
ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *