หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน API BECI International Language Academy, Baguio

ESL COURSES

หลักสูตร ESL ของสถาบัน API BECI แบ่งออกเป็น 2 ประเภท แบ่งตามลักษณะความเข้มงวดของกฎระเบียบการเรียนการสอน ได้แก่หลักสูตรแบบ Sparta (นักเรียนไม่สามารถออกนอกสถาบันในวันจันทร์-พฤหัสบดี) และหลักสูตรแบบ Semi-Sparta (นักเรียนสามารถออกนอกสถาบันได้หลังเลิกเรียนทุกวัน)

  • Speed ESL เป็นหลักสูตรแบบ Semi-Sparta ที่มีมายาวนานของสถาบัน API BECI และเป็นหลักสูตร ESL ที่มีจำนวนนักเรียนเลือกเรียนมากที่สุดในบรรดานักเรียนที่เลือกมาเรียนภาษาที่สถาบันนี้ หลักสูตรนี้เปิดสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูงด้วย นักเรียนจะได้รับการสอนอย่างมืออาชีพด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐานซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนที่เหมาะสมของแต่ละทักษะ ทั้งการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ, คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ และคาบเลือก (Night Class) อีก 3 คาบ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

คาบเรียน 1:1 (4 ชั่วโมง) ประกอบไปด้วย การอ่าน, การพูด, การเขียน, การฟัง : คาบเรียนตัวต่อตัวสอนโดยคุณครูชาวฟิลิปปินส์ 4 ชั่วโมงต่อวัน มีการปรับปรุงทักษะการสนทนาในช่วงเวลาสั้นๆ โดยการถาม-ตอบในชั้นเรียน โดยจะมีคุณครูคอยประเมินจุดอ่อนของนักเรียนทุกคาบ

คาบเรียนแบบกลุ่ม (2 ชั่วโมง) ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนตามผลสอบวัดระดับ, ใช้เนื้อหาที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำ : เป็นคาบเรียนที่ให้นักเรียน 4-6 คนที่อยู่ในระดับเดียวกันมารวมกลุ่มกัน และได้รับการดูแล แนะนำโดยคุณครูผู้สอน นักเรียนแต่ละคนจะไม่ได้แค่ปรับปรุงทักษะภาษาผ่านการบรรยายของคุณครูเท่านั้น แต่ยังได้รับความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมกลุ่มคนอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งจะช่วยขจัดความกลัวในการสนทนา และให้กำลังใจผู้อื่นโดยการสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้น

คาบเรียนภาคค่ำ (3 ชั่วโมง) เป็นคาบเลือก ซึ่งจะได้เรียนการสนทนากับเจ้าของภาษา, คาบเรียนโครงสร้างประโยค, คาบเรียนไวยากรณ์ : สถาบันสอนภาษา API BECI มีคาบเรียนตอนค่ำให้นักเรียนได้เลือกเรียน คาบเรียนกับเจ้าของภาษามีมายาวนานจนถึงปันจุบัน นอกจากนี้ยังมีคาบเรียนไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคอีกด้วย

* คาบเรียนแบบตัวต่อตัวและคาบเรียนแบบกลุ่มเป็นคาบเรียนแบบบังคับ ขณะที่คาบเรียนภาคค่ำเป็นคาบเรียนแบบเลือก

* เนื้อหาในคาบเรียนตัวต่อตัวสามารถปรับเปลี่ยนขึ้นกับความชอบในรายวิชาและระดับผลสอบของนักเรียน

* ตารางเรียนจะแตกต่างกันไปเป็นรายบุคคล

ตัวอย่างตารางเรียน
  • Sparta ESL เป็นหลักสูตรที่มีตารางเวลาเข้มงวดกว่า ESL ทั่วไป หลักสูตรนี้จะเน้นที่การปรับปรุงทักษะภาษาตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการคนคอยดูแลในการเรียน และไม่อนุญาตให้ออกไปข้างนอกสถาบันในวันธรรมดาอีกด้วย นอกจากนี้ หลักสูตร Sparta มุ่งเน้นที่จะแก้ไขการพูดของนักเรียนแต่ละคน สำหรับคนที่เรียนมากกว่า 8 สัปดาห์ ในสัปดาห์สุดท้ายจะได้เรียนแบบเน้นการพูด การออกเสียง และคาบเรียนพิเศษ โดยเรียนหลักสูตร Rahab (แก้ไขการออกเสียง) อีกด้วย โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ, คาบเรียนกลุ่ม 3 คาบ และ Night Class อีก 3 คาบ
รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

คาบเรียน 1:1 (5 ชั่วโมง) ประกอบด้วยการอ่าน, การพูด, การเขียน, การฟัง, ไวยากรณ์และการออกเสียง : คาบเ คาบเรียนตัวต่อตัวสอนโดยคุณครูชาวฟิลิปปินส์ 5 ชั่วโมงต่อวัน มีการปรับปรุงทักษะการสนทนาในช่วงเวลาสั้นๆ โดยการถาม-ตอบในชั้นเรียน โดยจะมีคุณครูคอยประเมินจุดอ่อนของนักเรียนทุกคาบ

คาบเรียนแบบกลุ่ม (3 ชั่วโมง) นักเรียนจะได้เรียนตามผลสอบวัดระดับ, ใช้เนื้อหาที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำ และอีก 1 ชั่วโมงสำหรับการเรียนแบบ SP กลุ่ม : เป็นคาบเรียนที่ให้นักเรียน 4-6 คนที่อยู่ในระดับเดียวกันมารวมกลุ่มกัน และได้รับการดูแล แนะนำโดยคุณครูผู้สอน นักเรียนแต่ละคนจะไม่ได้แค่ปรับปรุงทักษะภาษาผ่านการบรรยายของคุณครูเท่านั้น แต่ยังได้รับความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมกลุ่มคนอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งจะช่วยขจัดความกลัวในการสนทนา และให้กำลังใจผู้อื่นโดยการสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้น

คาบเรียนภาคค่ำ (3 ชั่วโมง) เป็นคาบเลือก ซึ่งจะได้เรียนการสนทนากับเจ้าของภาษา, คาบเรียน โครงสร้างประโยค, คาบเรียนไวยากรณ์ : สถาบันสอนภาษา API BECI มีคาบเรียนตอนค่ำให้นักเรียนได้เลือกเรียน คาบเรียนกับเจ้าของภาษามีมายาวนานจนถึงปันจุบัน นอกจากนี้ยังมีคาบเรียนไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคอีกด้วย

* คาบเรียนแบบตัวต่อตัวและคาบเรียนแบบกลุ่มเป็นคาบเรียนแบบบังคับ ขณะที่คาบเรียนภาคค่ำเป็นคาบเรียนแบบเลือก

* เนื้อหาในคาบเรียนตัวต่อตัวสามารถปรับเปลี่ยนขึ้นกับความชอบในรายวิชาและระดับผลสอบของนักเรียน

* ตารางเรียนจะแตกต่างกันไปเป็นรายบุคคล

ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

beci2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *