English Camp

รายละเอียดการรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

  1. ใบสมัคร Engclues ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. รูปถ่ายภาพสี พื้นหลังขาว ขนาด 2*2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  3. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  4. ค่ามัดจำโครงการ จำนวน 15,000 บาท (หักจากยอดเต็มในภายหลัง)

*หมายเหตุ สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องขอใบ Waiver of Exclusion Ground (WEG) จากสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ซึ่งใบ WEG เป็นใบที่อนุญาตให้นักเรียนเดินทางออกนอกประเทศกับผู้ดูแลที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง โดยต้องใช้ เอกสารตัวจริงและสำเนาเพิ่มเติม ดังนี้

  1. สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาสูติบัตรฉบับแปล 1 ชุด
  3. พาสปอร์ตตัวจริงของนักเรียน
  4. พาสปอร์ตตัวจริงของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ และสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. กรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลจะต้องใช้สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และสำเนาเอกสารฉบับแปลด้วย อย่างละ 1 ชุด
  6. แบบฟอร์มขอใบ WEG

การชำระเงิน

ผู้สมัครสามารถแบ่งชำระค่ามัดจำ 15,000 บาทในวันสมัครและชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือภายในวันปิดรับสมัคร หรือเลือกชำระเต็มจำนวนภายในวันสมัครก็ได้ ทั้งนี้ การสมัครจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีการชำระค่ามัดจำโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เจเอฟเอ็ม ฮับ จำกัด
10/177 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น22 ห้อง 2204D
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-1687709, 092-5809404
อีเมล engclues@engclues.com
เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ 10.00-18.00 น.

www.engclues.com

https://engcluesblog.wordpress.com

icon-fb-on Engclues.com

icon-yt-on Engclues Philippines

icon-ln-on Line ID : engclues

engclues-qrcode

GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT GAT ENGLISHCAMP ENGLISHCAMP ENGLISHCAMP ENGLISHCAMP ENGLISHCAMP ENGLISHCAMP ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP ENGLISH CAMP ENGLISH CAMP ENGLISH CAMP ENGLISH CAMP ENGLISH CAMP เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู  เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่เซบู เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์