We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com 2017.

 +66 (0)2-1687-709, +66 (0)9-2580-9404
engclues@engclues.com, engclues@gmail.com
Home / Business English
Business English

Cebu Blue Ocean Academy (CBOA), Cebu

 

BUSINESS ENGLISH

หลักสูตร Business English ของ Cebu Blue Ocean Academy เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, ผู้ต้องการทำงานด้านธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการไปทำงานยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าในแต่ละองค์กรมีการดำเนินทางธุรกิจอย่างไร และนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ทักษะและภาษาที่สะท้อนถึงความเป็นจริงของการทำงานในวงการธุรกิจผ่านบทเรียนตั้งแต่ต้นจนจบ

โดยหลักสูตร Business จะนำเสนอพื้นฐานของทักษะการสื่อสารที่จำเป็นวนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, เรียนรู้คำศัพท์ทางธุรกิจที่จำเป็นที่มักจะพบเจอและต้องใช้ในสถานการณ์จริง, สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนผ่านทางบทบาทในเหตุการณ์สมมุติ, สามารถใช้แบบแผนที่เรียนมาและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และการสาธิตการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความมั่นใจและพัฒนาทักษะทางภาษาแก่ผู้เรียน

รายละเอียดของหลักสูตร
- วิชาที่เรียน : Business English Conversation, Business Writing, Business patterns, Vocabulary, Business Presentation, Role-play และ TOEIC
- ระยะเวลาของหลักสูตร : ขั้นต่ำ 2 สัปดาห์
- คาบเรียน : คาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบเลือก 2 คาบ = รวม 9 คาบ
- วันที่เริ่มหลักสูตร : ทุก 2 สัปดาห์ (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
- ข้อจำกัดในการเรียน : อายุ 17 ปีขึ้นไป / ไม่จำกัดระดับภาษาของผู้เรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

boprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

bodp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

bolf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

 

CAMBRIDGE BEC

หลักสูตร CAMBRIDGE BEC โดยสถาบัน CIP เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานหรือประกอบธุรกิจที่ต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการทำงานกับบริษัท/องค์กรต่างชาติ หรือผู้ที่เรียนด้านธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมในด้านทักษะภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นในแวดวงธุรกิจโลก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนา 4 ทักษะใหญ่ๆ และจะช่วยกระตุ้นความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียนในหลากลายแนวทางผ่านการเรียนรู้ในแก่นของแต่ละวิชาของหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

Vantage Level
- การเขียนรายงานทางธุรกิจ
- การอ่านบทความทางธุรกิจจากสื่อและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ
- สามารถฟังและเข้าใจ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ

Higher Level
- สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับของผู้จัดการหรือผู้ชำนาญการ
- เข้าร่วมการประชุมและสามารถนำเสนอผลงานต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ
- แสดงความรู้ความสามารถของตนต่อสาธารณชนได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ
- วางตัวได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมและวัฒนธรรมหรือสถานการณ์ที่แตกต่าง

รายละเอียดของหลักสูตร

ประกอบด้วยการเรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ คาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 3 คาบ คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบต่อวัน

ข้อกำหนด
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ B2 (Intermediate)
- มีนักเรียนไม่เกิน 6 คนต่อกลุ่ม

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
- สอบออนไลน์ ก่อนเริ่มหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 5 วัน
- สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

วันที่เริ่มหลักสูตร
- ทุกวันจันทร์ (สอบถามรายละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากมีการจำกัดนักเรียนต่อกลุ่ม)

ประกาศนียบัตร
- สำหรับผู้เรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการเข้าร่วมชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 90% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cipprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

cipdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

ciplf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


E&G International Language Center, Davao

 

BUSINESS ENGLISH

หลักสูตร Business English โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นหลักสูตรพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายและเป็นสากล โดยเนื้อหาของหลักสูตรเรียบเรียงมาจากการทำงานในชีวิตจริง นักเรียนจะได้เรียนทักษะทางธุรกิจที่สำคัญผ่านการเรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ และคาบกลุ่มเล็กอีก 4 คาบต่อวัน ดังนี้

- English for Business Speaking, Reading, Listening, Writing

- Business Voca

- Business Grammar

- Business Communication

- Business Presentation

โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับการเรียนขั้นต่ำ 8 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบวัดระดับได้ระดับ B1 (Intermediate Low) ขึ้นไป หากนักเรียนที่สอบได้ระดับต่ำกว่า B1 เบื้องต้นแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (ESL) ก่อน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

egprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

egdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

eglf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


Idea Academia, Cebu

 

BUSINESS ENGLISH

Business English ของ Idea Academia เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศให้ก้าวหน้าในอาชีพยิ่งขึ้น หรือประสบความสำเร็จได้หลังจบการศึกษา   ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะเรียนรู้การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศจากการเรียนคอนเซ็ปธุรกิจการเจรจาทางธุรกิจจากคาบเรียนแบบตัวต่อตัว  ทั้งยังได้เพิ่มพูนการทักษะสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพจากคาบเรียนกลุ่มย่อย

หลักสูตร Business English ของ Idea Academia มีทั้งหมด 4 หลักสูตรใหญ่ๆ ดังนี้

1. Power Business English เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่นักเรียนจะได้เรียนคาบบังคับทั้งหมดเป็นคาบเรียนเดี่ยว(ตัวต่อตัว) โดยนักเรียนสามารถเลือกจำนวนคาบเรียนเดี่ยวได้ตั้งแต่ 3 -8 คาบต่อวัน

2. Biz Preparation (General ESL + Business English) ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการพูดในชีวิตประจำวัน และการเขียนภาษาอังกฤษในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจในวงกว้าง   บางคาบเรียนจะเน้นทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างรอบด้าน ส่วนคาบที่เหลือจะเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ

3. Biz Intensive เหมาะกับผู้ที่กำลังทำงานหรือผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อทำธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้นำเสนอการเรียนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทั้งการพูดและการเขียน โดยได้เรียนจากวาไรตี้หรือหัวข้อทางธุรกิจ เป็นต้น

4. Presentation English ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการนำเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผล น่าเชื่อถือ และการโน้มน้าว ในบรรยากาศแบบมืออาชีพ นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้เรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจหลากหลายทักษะ เช่น การเขียนเชิงธุรกิจและการฟังเชิงธุรกิจอีกด้วย

ระยะเวลาในการเรียน
- 1 สัปดาห์ขึ้นไป

ข้อกำหนด

Preparation สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ A0 
Intensive สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ B1
Presentation สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ B1
Power Biz สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ A0

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
- สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

ideaacaprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

acadp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

acalf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


Idea Cebu, Cebu

 

BIZ POWER SPEAKING

หลักสูตร Business English ของ Idea Cebu เรียกว่า "Biz Power Speaking" มีทั้งหมด 3 หลักสูตร โดยออกแบบมาสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่หรือกำลังจะก้าวเข้าสู่แวดวงธุรกิจที่เป็นสากล และต้องการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

เราเชื่อว่าการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้พูดที่ดี รู้จักประยุกต์ และน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ เรายังได้ปรับปรุงเทคนิคการสอนคำศัพท์และหลักไวยากรณ์ให้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานของการสื่อสาร ได้แก่ ตรรกะ การควบคุมน้ำเสียง อวัจนภาษา การปฏิสัมพันธ์ สไตล์การพูด และสำเนียง เป็นต้น

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

ideacebuprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

idcbdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

idcblf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


TOP

Partner

เรียนต่ออเมริกา


เรียนต่อเกาหลีใต้

Tags : เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ Programs Engclues
Institutes
Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark Cebu Blue Ocean Academy Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu EV Academy, Cebu Idea Academia, Cebu Idea Cebu, Cebu SMEAG Global Education, Cebu Keystone Academy, Subic E&G International Language Center, Davao BECI International Language Academy, Baguio Pines International Academy (PIA), Baguio


Copyright © 2013 All Rights Reserved. by engclues.com

JFM Hub Co.,Ltd.
The Trendy Office, 22th Floor, Unit 2204D 10/177 Trendy Building, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel : +662 1687 709, +669 2580 9404 E-mail : engclues@engclues.com Facebook : www.facebook.com/Philippines.Engclues

Open Monday – Saturday 10:00 am - 6:00 pm
We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com