We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com 2017.

 +66 (0)2-1687-709, +66 (0)9-2580-9404
engclues@engclues.com, engclues@gmail.com
Home / Work & Study Internship
Work & Study Internship

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ Work & Study

 

1. สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP) เมืองคล้าก   

(***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

 

CIP Logo

 

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff) *เพศหญิง อายุไม่เกิน 33 ปี*

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 คาบ (คาบตัวต่อตัวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 2 คาบ, คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ)
 • ฟรีค่าที่พัก (ห้องพักแบบ 2 หรือ 3 ท่าน) พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • สามารถขอเอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงานได้

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าประกันหอพัก (ได้คืนเมื่อจบโครงการฯ)
 • ค่าบัตรต่างด้าว (ACR I-Card) กรณีพำนักอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์มากกว่า 59 วัน
 • ค่าหนังสือเรียน (ตลอดโครงการฯ)
 • ค่ารถไปรับที่สนามบินมะนิลา
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มะนิลา-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

 เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 18.00 น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ (สลับกัน) 10.00 – 16.00 น.
 • มีงานกะกลางคืนทุกวัน 21.00 – 23.00 น. ซึ่งสลับผลัดเปลี่ยนเวลากันไป

2. สถาบัน Idea Cebu เมืองเซบู   

(***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

 

ideacebu_logo

 

ระยะเวลา: 26 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน) – 1 ปี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 3 คาบ
 • ฟรีค่าที่พัก (ห้องพักแบบ 3 หรือ 4 ท่าน) พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่า Special Work Permit (SWP)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ฟรีค่าบัตรต่างด้าว (ACR I-Card)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการ)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • สามารถขอเอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงานได้

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เซบู-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ วันจันทร์ – ศุกร์ 7.00 – 16.00 น. หรือ 13.00 – 22.00 น. (ซึ่งจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานทุกๆ 2 สัปดาห์)

ผลตอบแทน:

 • สัญญาระยะเวลา 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

เดือนที่ 1 – 4 : 5,000 เปโซต่อเดือน

เดือนที่ 5 – 6 : 10,000 เปโซต่อเดือน

 • สัญญาระยะเวลา 1 ปี

เดือนที่ 1 – 4 : 5,000 เปโซต่อเดือน

เดือนที่ 5 – 12 : 15,000 เปโซต่อเดือน

*หมายเหตุ   กรณีผิดสัญญาหรือกลับก่อนครบกำหนดในสัญญา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่าต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตเรียนภาษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหอพัก ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า


3. สถาบัน Idea Academia เมืองเซบู   

(เปิดรับสมัครรอบใหม่ : เดินทางภายในเดือน กรกฎาคม 2561)

 

ACADEMIA

 

ระยะเวลา: 26 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน) – 1 ปี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 3 คาบ
 • ฟรีค่าที่พัก (ห้องพักแบบ 3 หรือ 4 ท่าน) พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่า Special Work Permit (SWP)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ฟรีค่าบัตรต่างด้าว (ACR I-Card)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการ)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • สามารถขอเอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงานได้

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เซบู-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ วันจันทร์ – ศุกร์ 7.00 – 16.00 น. หรือ 13.00 – 22.00 น. (ซึ่งจะมีการสลับผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานทุกๆ 2 สัปดาห์)

ผลตอบแทน:

 • สัญญาระยะเวลา 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

เดือนที่ 1 – 4 : 5,000 เปโซต่อเดือน

เดือนที่ 5 – 6 : 10,000 เปโซต่อเดือน

 • สัญญาระยะเวลา 1 ปี

เดือนที่ 1 – 4 : 5,000 เปโซต่อเดือน

เดือนที่ 5 – 12 : 15,000 เปโซต่อเดือน

*หมายเหตุ   กรณีผิดสัญญาหรือกลับก่อนครบกำหนดในสัญญา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น ค่าต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตเรียนภาษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหอพัก ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า


4. สถาบัน SMEAG Global Education เมืองเซบู   

(***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

 

SMEAG Logo 01

 

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

ตำแหน่ง: ผู้จัดการชาวไทย (Thai Student Manager)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 1 – 4 คาบ
 • ฟรีค่าที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน (สถาบันอาจขอความร่วมมือในการเปลี่ยนห้องพักในบางกรณี)
 • ฟรีค่าต่อวีซ่า
 • ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการฯ)
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • เอกสาร/ประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เซบู-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

 เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ 12.30 – 18.30 น.

ผลตอบแทน:

 • ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 10,000 เปโซ

5. สถาบัน Keystone Academy เมืองซูบิก   

(***ปิดรับสมัครแล้วค่ะ***)

keystone

ระยะเวลา: 24 สัปดาห์ (ประมาณ 6 เดือน)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน (Student Staff)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันจันทร์ – ศุกร์ คาบเรียนตัวต่อตัววันละ 4 คาบในช่วงเช้า
 • ฟรีค่าที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน
 • ฟรีค่าน้ำ/ค่าไฟ
 • ฟรีค่าใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)
 • ฟรีค่าบัตรต่างด้าว (ACR I-Card)
 • ฟรีค่าเอกสารการเรียน (ตลอดโครงการ)
 • ประกาศนียบัตรรับรองทางด้านภาษา และเอกสารรับรองการทำงาน

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ:

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-มะนิลา-กรุงเทพฯ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง

 เวลาทำงาน:

 • วันจันทร์ – ศุกร์ 13.00 – 18.00 น.
 • วันเสาร์ (สัปดาห์เว้นสัปดาห์)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ – ดี
 • หากศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรด้านภาษาอังกฤษ หรือมีผลสอบทางการด้านภาษาอังกฤษประกอบ (เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้
 • มีความรับผิดชอบ อดทน และกระตือรือร้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 • ไปรับนักเรียนที่สนามบิน เช็คอินเข้าหอพัก และตรวจเช็คหอพัก
 • ปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่ และช่วยเหลือในการแลกเงิน (กรณีที่นักเรียนไม่ได้เตรียมเงินเปโซมา)
 • ดูแลนักเรียนเมื่อมีกิจกรรมนอกสถานที่
 • ดูแลและให้คำปรึกษากับนักเรียน เช่น รับเรื่องร้องเรียน ตอบคำถาม และให้คำแนะนำเรื่องการเรียนหรือชีวิตประจำวัน
 • ช่วยเหลือและประสานงานในการนำส่งนักเรียนไปโรงพยาบาล
 • ทำงานกะกลางคืน และ/หรือ งานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับตารางการสลับผลัดเปลี่ยนเวลางาน
 • ช่วยเหลือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน และจัดทำ Weekly Report เกี่ยวกับปัญหา/ความต้องการของนักเรียน/ความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในสถาบันต่อผู้จัดการ
 • ประชาสัมพันธ์สถาบันทางออนไลน์ จัดทำและคอยอัพเดทเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือบล็อกของโรงเรียน
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

การสมัครและติดต่อสอบถาม

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถส่ง resume และจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (เช่น Transc--pt, ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น) มาได้ที่ engclues@engclues.com, engclues@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณตุ้ม, คุณนุ่น โทร. 02-1687709, 092-5809404


Gallery :

TOP

Partner

เรียนต่ออเมริกา


เรียนต่อเกาหลีใต้

Tags : เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ Class Engclues
Institutes
Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark EV Academy, Cebu Idea Academia, Cebu Idea Cebu, Cebu Keystone Academy, Subic E&G International Language Center, Davao BECI International Language Academy, Baguio Pines International Academy (PIA), Baguio


Copyright © 2013 All Rights Reserved. by engclues.com

JFM Hub Co.,Ltd.
The Trendy Office, 22th Floor, Unit 2204D 10/177 Trendy Building, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel : +662 1687 709, +669 2580 9404 E-mail : engclues@engclues.com Facebook : www.facebook.com/Philippines.Engclues

Open Monday – Saturday 9:30 am - 5:30 pm
We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com